Zmiany w umowie z LUXMED od 1 maja 2017r.

Wyciąg z treści aneksu z dnia 21 marca 2017 roku, dotyczącej umowy podpisanej dnia 28 kwietnia 2016 r. przez Fundację Wsparcia Policjantów z firmą LUX MED Sp. z o.o.


§ 1.
1.    Z dniem 01.05.2017 roku do § 3 Umowy dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5.    Strony ustalają, że w przypadku gdy Osoba Uprawniona nie skorzysta z wcześniej umówionego Świadczenia zdrowotnego oraz nie odwoła tego Świadczenia zdrowotnego na co najmniej sześć godzin przed jego ustaloną godziną, ww. Osoba Uprawniona utraci na okres 30 dni biegnących od godziny umówionego Świadczenia zdrowotnego, możliwość umawiania Świadczenia zdrowotnego tego samego rodzaju jak ww. nieodwołane Świadczenie zdrowotne w Placówkach własnych i Placówkach współpracujących. Strony ustalają, że przejściowa utrata możliwości umawiania Świadczeń zdrowotnych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na wynagrodzenie Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej Umowy oraz na możliwość umawiania jakichkolwiek Świadczeń zdrowotnych opłacanych bezpośrednio przez Osobę Uprawioną zgodnie z aktualnym cennikiem Placówki własnej lub Placówki współpracującej.”

2.    Z dniem 01.04.2017 roku zmianie ulega § 9 ust. 7 Umowy i otrzymuje następujące brzmienie:

„7.    Na potrzeby Umowy w Załączniku nr 1 Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych w § 2 zmianie ulegają definicje nr 14, 15 oraz dodaje się definicję nr 33 „Osoba wskazana przez Zleceniodawcę”, które otrzymują następujące brzmienie:
14.    Osoba Uprawniona (Pacjent) – osoba fizyczna, lub Osoba wskazana przez Zleceniodawcę, która nie ukończyła 80 lat oraz nie więcej niż jedna osoba wskazana przez Zleceniodawcę powyżej 80 lat, w przypadku Dziecka nie ukończyła 26 lat oraz powyżej 26 lat, a w przypadku Rodzica nie ukończyła 80 lat, wskazana, na zasadach określonych w Umowie i OWU, przez Zleceniodawcę jako Osoba Uprawniona do otrzymywania Świadczeń zdrowotnych;
15.    Pakiet Indywidualny – pakiet, w ramach którego opieką medyczną Zleceniobiorcy objęty jest wyłącznie Pracownik lub Osoba wskazana przez Zleceniodawcę;
33.    Osoba wskazana przez Zleceniodawcę - osoba dodatkowa, wskazana przez Zleceniodawcę i wpisana przez Zleceniodawcę na odpowiednią listę, która nie ukończyła 80 roku życia oraz nie więcej niż jedna osoba  powyżej 80 r. ż. ”

3.    Z dniem 01.04.2017 roku zmianie ulega § 11 ust. 2 Umowy i otrzymuje następujące brzmienie:

„2.    Zmiana, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 4 ust. 5, § 4 ust.10, § 9 ust. 6 Umowy oraz ust. 3 poniżej.”

§ 2.
Pozostałe postanowienia umowy zachowują moc.

List do osób korzystających ze świadczeń LUXMED