STATUT
FUNDACJI WSPARCIA POLICJANTÓW

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Wsparcia Policjantów", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Mirosława Bednarskiego i Marka Patalasa działających w imieniu i na rzecz Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Sielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Marszałkowskiej nr 55/73 lokal nr 33, w dniu 28.06.2007 roku działa na pod­stawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto m. st. Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są: obrona prawa, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin poprzez:

 1. Działania zmierzające do podnoszenia zaufania społecznego do Policji i policjantów.
 2. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej.
 3. Ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia.
 4. Ochrona prawna policjantów.
 5. Wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów.
 6. Ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin.
 7. Realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów.
 8. Zapewnienie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci.
 9. Zapewnienie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno-rentowych.
 10. Działania na rzecz ochrony zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
 11. Współorganizowanie z kierownictwem służbowym działalności kulturalnej w strukturach Policji oraz związkowych, realizacja problematyki kulturalnej w programach szkoleń.
 12. Kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska.
 13. Inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin.
 14. Realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających środowisko policyjne.
 2. Rzecznictwo interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin.
 3. Organizowanie akcji, imprez integracyjnych oraz szkoleń.
 4. Prowadzenie obozów, kolonii i zlotów z udziałem dzieci i młodzieży.
 5. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 7. Udzielanie zapomóg.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych wniesiony w całości przez założycieli oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 Władze Fundacji

§ 12.

1. Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 13.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z jednego do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawie­nie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieru­je pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady

§ 14.

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
  Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
  połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
 2. Zmia­ny statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 23.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje za­padają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.